';
FightClub S4 to jeden z największych i najlepiej wyposażonych
klubów w Polsce, łączący szeroko pojęte sztuki walki z zajęciami
Cross Training.

Na powierzchni 1300 metrów kwadratowych znajdą Państwo wszystko, co jest potrzebne do trenowania sztuk walk oraz do treningów funkcjonalnych (Cross Training). W klubie jest równiez siłownia. Dodatkowo jesteśmy jedynym klubem w Warszawie, dysponującym bardzo dużą powierzchnią na parkingu i na rampie z tyłu budynku (wyposażoną w odpowiedni sprzęt) do przeprowadzania trenigów funkcjonalnych na dworze.

RODZAJE ZAJĘĆ

 • MMA – wszystkie poziomy zaawansowania
 • BJJ-Bez Kimon ( NO GI) – wszystkie poziomy zaawansowania
 • BJJ-Kimona ( GI) – wszystkie poziomy zaawansowania
 • Zapasy / Submission Wrestling – wszystkie poziomy zaawansowania
 • Muay Thai – wszystkie poziomy zaawansowania
 • Boks rekreacyjny -wszystkie poziomy zaawansowania
 • Fight Cross

NASI KLUBOWICZE MAJĄ DO DYSPOZYCJI:

 • siłownię
 • klatkę zawodniczą (octagon) o powierzchni ok. 70 metrów kw. oraz ring bokserski o wymiarach 5 m x 5 m.
 • zajmującą 400 metrów kwadratowych matę tatami.
 • pomost ciężarowy
 • powierzchnię do Cross Trainingu wyposażonej we wszystko co potrzebne jest do tego typu treningu (opony i worki do przetaczania, platformy do pchania i ciągniecia, „małpi gaj”, sandbagi, liny i wiele innych).
 • saunę fińską
 • przestronne i wygodne szatnie razem z prysznicami i sanitariatami
SAUNA

Poniedziałek – piątek:   16:00 – 22:30

Sobota:   11:00 – 16:00

Niedziela:   nieczynne

Zalety korzystania z sauny:
 • usprawnienie gospodarki tlenowej organizmu
 • wzrost przemiany materii średnio o 11%
 • zwiększenie odporności i wydolności organizmu
 • zbawienny wpływ na skórę
 • odprężenie, odpoczynek!
Jak korzystać z sauny:
 • sauna powinna mieć 80-110 stopni
 • wchodzimy do sauny na 2 lub 3 kolejne seanse każdy od 5 do 15 min
 • po każdym seansie schładzamy organizm np. chłodnym prysznicem, wycieramy się do sucha i odpoczywamy, ale nie dłużej niż 12 min
 • korzystamy z sauny 1-3 razy w tyg.
 • po pobycie w saunie pijemy dużo wody mineralnej i soków owocowych
Przeciwwskazania:
 • ostre i przewlekłe choroby zakaźne
 • niektóre choroby skóry
 • skłoność do krwawień
 • ostre choroby gorączkowe
 • ostre choroby gorączkowe
 • choroby układu krążenia
PYATNIA I ODPOWIEDZI

Zapisać się można dowolnego dnia. Karnety mogą być ważne przez 2-tygodnie, 1 miesiąc, 3 miesiące, 6 miesięcy lub 12 miesięcy.

Abonament dwutygodniowy kosztuje 60% ceny podstawowej

Jest to osobisty identyfikator każdego członka klubu. Karta jest obowiązkowa i kosztuje 20 pln (opłata jednorazowa).

Niestety nie, karnety są imienne.

Zajęcia indywidualne igrupowe CrossGym lub zajęcia indywidualne i grupowe sztuk walk, oraz w obydwu przypadkach także saunę.

Niestety nie, rozpisanie treningu jest płatne każdorazowo 30 pln.

Tak, pierwszy trening jet darmowy. Dodatkowo rejestrując się w naszym systemie komputerowym otrzymają Państwo kartę klubową o wartości 20 pln gratis!

Poniedziałek-Piątek: 7.00-22.30

Sobota: 09.00-16.00

Niedziela: 09.00-16.00

Poniedziałek i piątek: 16:00-22:30

Sobota: 11:00 – 16:00

Niedziela: nieczynna

Generalnie w godzinach popołudniowych i wieczornych tj. 17:00 – 21:00.

Tak. Wejście jednorazowe kosztuje 30 pln – trening w godzinach otwarcia klubu.

Tak. Wszystkie pomieszczenia klubu mają mechaniczną wentylację.

Decyduje kolejność przyjścia na zajęcia.

Tak, wykupując karnet na zajęcia grupowe trzeba wybrać konkretne dni i godziny zajęć. W razie nieobecności zajęcia można odrabiać.

Strój sportowy, ręcznik i koniecznie obuwie sportowe na zmianę.

Oczywiście, w dzisiejszych czasach to absolutny standard. Niestety nie oferujemy szafek „na wyłączność” dla naszych Klientów.

REGULAMINY
 1. Fitness Club S4 prowadzi kluby fitness (dalej „Klub”) dla swoich członków (dalej „Członkowie Klubu”). Członkostwo w Klubie w zależności od postanowień Umowy dotyczącej członkostwa w Klubie obejmuje warianty korzystania przez Członków Klubu z następujących usług: – siłownia – basen – sauna – zajęcia grupowe
 2. Członkostwo w Klubie rozpoczyna się z chwilą zawarcia Umowy dotyczącej członkostwa w Klubie tj. z chwilą podpisania formularza członkowskiego i niniejszego Regulaminu, które łącznie stanowią Umowę. Przed zawarciem Umowy osoba ubiegająca się o członkostwo w Klubie zobowiązana jest okazać dowód osobisty lub inny dokument tożsamości zawierający fotografię celem weryfikacji tożsamości i sporządzenia Umowy. Członkowie Klubu zobowiązują się wskazać przy zawarciu Umowy aktualne dane adresowe w celu realizacji postanowień Umowy, w szczególności w celu doręczania korespondencji związanej z realizacją Umowy, jak również zobowiązują się do niezwłocznego zawiadomienia Fitness Club S4 o zmianie powyższych danych, nie później niż w ciągu 7 dni od dokonania zmiany.
 3. Fitness Club S4 upoważnia Członka Klubu do korzystania z urządzeń i wyposażenia Klubu oraz z usług świadczonych w Klubie, wyłącznie na warunkach wskazanych w Umowie.
 4. Członkostwo jest imienne i nie może być przeniesione na rzecz osób trzecich bez uprzedniej pisemnej, pod rygorem nieważności, zgody Klubu. Klub nie sprzeciwi się wyrażeniu zgody pod warunkiem uregulowania przez dotychczasowego lub nowego Członka Klubu wszelkich wymagalnych na dzień przeniesienia należności z tytułu członkowstwa w Klubie. Przekazanie członkostwa, zgodnie zasadami wskazanymi powyżej, podlega jednorazowej i płatnej z góry opłacie rejestracyjnej, obejmującej wydanie nowej karty członkowskiej zgodnie z obowiązującym cennikiem. Przeniesienie członkostwa następuje z chwilą zawarcia trójstronnej tj. pomiędzy Klubem, dotychczasowym Członkiem Klubu a nowym Członkiem Klubu umowy przelewu praw i obowiązków z Umowy.
 5. Każdy Członek Klubu otrzyma kartę członkowską. Wydanie karty członkowskiej podlega jednorazowej opłacie rejestracyjnej zgodnej z obowiązującym cennikiem. Karta członkowska jest kartą imienną i nie może być udostępniana innym osobom. Po zawarciu Umowy Członek Klubu wyraża zgodę na zrobienie fotografii Członka Klubu celem jej umieszczenia w informatycznej bazie danych, jak również wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku przedstawionego na powyższej fotografii w celu realizacji postanowień Umowy. Członek Klubu wyraża również zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z ustawą 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późń. zm.) przez Klub dla celów związanych z realizacją Umowy.
 6. Prawo do korzystania z karty członkowskiej nie może być przeniesione na osoby trzecie, o czym mowa w pkt 5 niniejszego Regulaminu. Członkowie Klubu są zobowiązani do okazywania swych kart członkowskich za każdym razem, kiedy wchodzą do Klubu. Klub nie jest zobowiązany do zezwolenia Członkowi Klubu na wejście do Klubu w przypadku nie okazania przez niego karty członkowskiej. W powyższym przypadku Klub zastrzega sobie prawo do pobrania kaucji w wysokości 30 PLN. Kaucja podlega zwrotowi w momencie okazania karty członkowskiej w czasie następnej wizyty w Klubie. Fakt zgubienia, zniszczenia lub kradzieży karty członkowskiej należy niezwłocznie zgłosić na recepcji klubu lub drogą mailową na adres: info@fitnessclubs4.pl. W przypadku utraty karty członkowskiej, nowa karta członkowska zostanie wydana z nowym numerem rejestracyjnym, za opłatą przewidzianą aktualnym cennikiem.
 7. Uzyskanie członkostwa w jednym z Klubów Fitness Club S4, upoważnia Członka Klubu do korzystania ze wszystkich Klubów, aktualnie prowadzonych przez Fitness Club S4 jak również nowo otwartych, w godzinach otwarcia poszczególnych Klubów. Fitness Club S4 nie gwarantuje, że w każdym z Klubów będą dostępne wszystkie usługi określone w pkt 2 niniejszego Regulaminu. Powyższe oznacza, że w celu wykorzystania wszystkich wariantów usług wynikających z Umowy, Członek Klubu może korzystać z Klubu, który oferuje wszystkie warianty usług objęte Umową lub korzystać z wybranych usług objętych Umową w Klubie, który daną usługę oferuje. Szczegółowe informacje dotyczące Klubów, w szczególności ich liczby, lokalizacji, oferowanych usług jak również godzin otwarcia Członkowie Klubu mogą uzyskać w Klubie, w którym zawarto Umowę, jak również na stronie internetowej http://fitnessclubs4.pl.
 8. Zabrania się użytkowania kart poza okresami, na który zostały zamówione.
 9. Zabronione jest dokonywanie jakichkolwiek zmian w wyglądzie karty członkowskiej, poza złożeniem podpisu we właściwym, wskazanym miejscu.
 10. Handel kartami oraz jakakolwiek forma dystrybucji kart, bez zgody Klubu są zabronione i grożą postępowaniem cywilno-prawnym. Nie ma możliwości zwrotu zakupionej karty członkowskiej oraz zwrotu w gotówce niewykorzystanych zasobów na karcie członkowskiej.
 11. W przypadku Umowy zawartej poza lokalem Klubu Członkowie Klubu mają prawo do odstąpienia od Umowy, składają na piśmie stosowne oświadczenie o odstąpieniu, w terminie 10 dni od dnia zawarcia Umowy. W powyższym przypadku Klub uprawniony jest do zatrzymania opłaty rejestracyjnej oraz do zatrzymania lub żądania zapłaty opłaty członkowskiej wyłącznie w wysokości proporcjonalnej do liczby dni trwania członkostwa, liczonych od dnia zawarcia Umowy aż do dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. W przypadku konieczności dokonania zwrotu części opłaty członkowskiej, z przyczyn o których mowa powyżej, Klub dokona jej zwrotu niezwłocznie w gotówce Członkowi Klubu za pokwitowaniem.
 12. W przypadku złożenia przez Klub pisemnego oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy, o którym mowa powyżej, z chwilą jego otrzymania Umowa ulega rozwiązaniu, Członek Klubu zostaje pozbawiony członkostwa i zobowiązany jest do natychmiastowego opuszczenia Klubu i zabrania swoich ruchomości. W takim przypadku Klub uprawniony jest do zatrzymania opłaty rejestracyjnej oraz do zatrzymania lub żądania zapłaty opłaty członkowskiej wyłącznie w wysokości proporcjonalnej do liczby dni trwania członkostwa, liczonych od dnia zawarcia Umowy aż do dnia otrzymania przez Członka Klubu oświadczenia o wypowiedzeniu. W przypadku konieczności dokonania zwrotu części opłaty członkowskiej, z przyczyn o których mowa powyżej, Klub dokona jej zwrotu niezwłocznie w gotówce Członkowi Klubu za pokwitowaniem.
 13. Klub jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia z ważnych powodów, przez które, w szczególności Strony rozumieją każdy z przypadków gdy: – członek postanowienia Umowy i nie zaprzestaje naruszeń pomimo otrzymanego upomnienia ze strony kierownictwa lub personelu Klubu, – zalega z zapłatą opłaty członkowskiej przez okres dłuższy niż 10 dni.
 1. Członek Klubu zobowiązany jest do uiszczenia opłaty rejestracyjnej i wszystkich opłat członkowskich w kwocie i na warunkach płatności wskazanych w Umowie.
 2. Aktualny Cennik opłat członkowskich i opłat rejestracyjnych właściwy dla danego typu Umów jest dostępny w ogólnie dostępnym miejscu przy recepcji Klubu. W razie wątpliwości osoba zainteresowana członkostwem może uzyskać wszelkie informacje dotyczące członkostwa w recepcji Klubu.
 3. Klub zastrzega sobie prawo zmiany cen, w szczególności w przypadku wzrostu opłat za energię elektryczną, ciepłą i zimną wodę i innych. Zmiana Cennika opłat członkowskich i rejestracyjnych w trakcie trwania Umowy nie wpływa na postanowienia Umowy. Opłata rejestracyjna jest pobierana jednorazowo w każdym przypadku konieczności wyrobienia nowej karty członkowskiej, w szczególności w przypadku wyrobienia jej po raz pierwszy, zagubienia, zniszczenia, przelewu prawa i obowiązków z Umowy lub utraty aktualności danych lub wizerunku widniejącego na karcie.
 4. Klub jest uprawniony do odmowy wpuszczenia Członka Klubu na teren obiektu, w przypadku, gdy zalega on z opłatą członkowską lub podał dane, które uniemożliwiają Klubowi realizację polecenia zapłaty lub pobranie opłaty (w zależności od wybranego sposobu zapłaty).
 5. Ceny za używanie specjalnego wyposażenia lub za świadczone specjalne usługi, nie wchodzące zakres danego typu członkostwa, są określone w cenniku ustalonym przez Klub.
 6. W przypadku usługi jednorazowej Klient dokonuje opłaty w recepcji Klubu zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 1. Członkowie Klubu uprawiają sport i biorą udział w zajęciach w Klubie oraz korzystają z wyposażenia i urządzeń Klubu wyłącznie na własną odpowiedzialność i ryzyko. Klub nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Członków Klubu w Klubie, chyba że wynikają one z winy Klubu, w tym z niewłaściwego stanu technicznego urządzeń, w które wyposażony jest Klub. Klub zastrzega sobie prawo do ograniczenia czasu dostępu do niektórych urządzeń i wyposażenia Klubu, mając na względzie potrzeby korzystania z urządzeń i wyposażenia przez wszystkich Członków Klubu.
 2. Członkowie Klubu nie są uprawnieni do korzystania z prywatnych trenerów osobistych w Klubie (z wyłączeniem trenerów osobistych zatrudnionych w Klubie).
 3. Członkowie Klubu obowiązani są do podporządkowania się poleceniom pracowników i obsługi Klubu, a także zachowania czystości i ciszy.
 4. Prowadzący zajęcia trener ma prawo ograniczyć liczbę osób na zajęciach lub poprosić Członka Klubu o opuszczenie zajęć, jeśli, w opinii trenera, Członek Klubu nie przestrzega poleceń trenera.
 5. Członkowie Klubu są zobowiązani do używania ręczników w trakcie ćwiczeń, aby zapewnić utrzymanie wyposażenia i urządzeń Klubu w czystości.
 6. Członkowie Klubu są zobowiązani do przestrzegania następujących reguł: – brać prysznic przed wejściem do sauny, – zabronione jest golenie się pod prysznicami lub w saunie, – zabronione jest suszenie jakichkolwiek rzeczy osobistych lub ręczników w saunie.
 7. Zabronione jest korzystanie z Klubu przez Członków Klubu, będących pod wpływem alkoholu, środków mających wpływ na krążenie krwi i metabolizm komórkowy, środków antyhistaminowych, beta-blokerów lub środków uspokajających. Członkowie Klubu cierpiący na schorzenia cukrzycowe, choroby serca, niskie lub wysokie ciśnienie lub w ciąży powinni skonsultować się z lekarzem przed skorzystaniem z sauny.
 8. Członkowie Klubu zobowiązani są do zachowywania się w Klubie przyzwoicie, tak, aby nie przeszkadzać innym Członkom Klubu. Używanie wulgarnego lub obraźliwego języka jest niedozwolone.
 9. Członkowie Klubu, w trakcie uprawiania jakichkolwiek ćwiczeń sportowych, są obowiązani do noszenia odpowiedniego ubioru i obuwia sportowego.
 10. Każdy Członek Klubu zobowiązany jest do ubierania się zgodnie z zasadami higieny i przyzwoitego zachowania, odpowiednio do danego pomieszczenia w Klubie.
 11. Palenie jest zabronione we wszystkich pomieszczeniach Klubu.
 12. Używanie telefonów komórkowych jest zabronione w Klubie na terenie basenu i sauny.
 13. W przebieralniach są udostępniane Członkom Klubu schowki w celu przechowania ich rzeczy osobistych podczas pobytu w pomieszczeniach Klubu. Korzystanie ze schowków umożliwia klucz wydawany w recepcji Klubu.
 14. Przed wyjściem z szatni na teren części sportowo rekreacyjnej Klubu należy sprawdzić czy schowek został zamknięty. Za rzeczy pozostawione w schowku otwartym lub nieprawidłowo zamkniętym oraz rzeczy pozostawione na zewnątrz schowka Klub nie odpowiada.
 15. Przed opuszczeniem Klubu, Członkowie Klubu są zobowiązani do całkowitego opróżnienia zajmowanych schowków. Schowki nie opróżnione przed zamknięciem Klubu danego dnia, mogą zostać otwarte i opróżnione przez personel Klubu odpowiedzialny za jego prowadzenie. Przedmioty pozostawione w schowkach przez Członków Klubu przechowywane są w Klubie przez okres dwóch tygodni, po upływie którego są usuwane z terenu Klubu.
 16. Osoba, która zgubiła otrzymany klucz obowiązana jest do zapłacenia jego równowartości oraz kosztów wymiany (50 złotych) w recepcji Klubu. W przypadku zwrotu zagubionego klucza w tymże dniu, do godziny zamknięcia Klubu – Klub zwróci pobraną opłatę.
 17. Osoba, która zniszczyła otrzymany klucz obowiązana jest do zapłacenia jego równowartości (20 złotych) w recepcji Klubu. Klub nie odpowiada za przedmioty wartościowe pozostawione w szatniach i szafkach ubraniowych, w szczególności za zegarki, pieniądze i papiery wartościowe, karty kredytowe, wszelkiego rodzaju dokumenty i klucze, telefony komórkowe, komputery przenośne i dane w nich zawarte oraz inny sprzęt elektroniczny, przedmioty ze złota, srebra, kamieni szlachetnych itp. Przedmioty o wartości kolekcjonerskiej i/lub numizmatycznej.
 1. Członek Klubu zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu obiektu, w którym się znajduje.
 2. Do Klubu nie mają wstępu osoby poniżej 15 roku życia, z wyjątkiem sytuacji, gdy Klub wyda pisemne zezwolenie w tym zakresie. W przypadku osób pomiędzy 15 a 18 rokiem życia, Umowę podpisuje przedstawiciel ustawowy – rodzic lub inny opiekun prawny.
 3. Z usług można korzystać w godzinach otwarcia Klubu (jeśli nie występują dodatkowe ograniczenia). Godziny otwarcia Klubu są wywieszone w pomieszczeniach Klubu. Klub zastrzega sobie prawo do zmiany godzin otwarcia (ich skrócenia lub wydłużenia) w razie potrzeby. Informacja o zmianie godzin otwarcia także z powodu świąt lub o wyłączeniu obiektu z eksploatacji, podawana jest z tygodniowym wyprzedzeniem na tablicy ogłoszeń znajdujących się przy recepcji danego obiektu. Członkowie Klubu zobowiązani są opuścić Klub najpóźniej w godzinie jego zamknięcia.
 4. Członkom Klubu przebywającym na terenie Klubu zabrania się: – powodowania sytuacji, które mogłyby zagrozić bezpieczeństwu innych osób, – hałasowania, – korzystania z Klubu w innym stroju niż przewidziany zwyczajowo do danego rodzaju ćwiczeń, – palenia tytoniu, – wnoszenia i spożywania wszelkich napojów alkoholowych, – spożywania posiłków (poza miejscami do tego wyznaczonymi), – wnoszenia do Klubu przedmiotów, które mogłyby wyrządzić szkodę innym osobom, – wprowadzania lub wnoszenia zwierząt, – wchodzenia do pomieszczeń wyłączonych z ogólnego dostępu.
 5. Członkowie Klubu, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych podobnie działających środków nie będą wpuszczane na teren Klubu.
 6. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia w Klubie ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność materialną ponoszą ich rodzice lub opiekunowie.
 7. O wszelkich sytuacjach wymagających interwencji upoważnionych pracowników Klubu lub służb zewnętrznych należy natychmiast informować obsługę Klubu.
 8. Osoby korzystające ze zniżek studenckich, lojalnościowych, rodzinnych i innych są zobowiązane do okazywania dokumentów potwierdzających prawo do skorzystania ze zniżki. Brak tych dokumentów uniemożliwia skorzystanie ze stosownej zniżki.
 9. Osoby nie posiadające karty klubowej, aby otrzymać kluczyk od szafki w szatni zobowiązane są do pozostawienia na recepcji dokumentu ze zdjęciem.
 10. Osoby posiadające abonamenty do 16.00 są zobowiązane do opuszczenia klubu do godziny 16.00. Osoby pozostające w klubie po tej godzinie będą zobowiązane do uiszczenia opłaty 30 PLN i ich karnet zostanie zmieniony na karnet open.
 11. Wejście na basen nie może trwać dłużej niż 60 min. Osoby pozostające na basenie dłużej niż 60 min. będą zobowiązane do uiszczenia opłaty według cennika danego klubu.
 12. Ważne informacje są wywieszane na tablicach ogłoszeń w pomieszczeniach Klubu.
 13. Podstawą wnoszenia reklamacji jest karta członkowska lub ważny paragon otrzymany w recepcji Klubu.
 14. Klub nie ponosi odpowiedzialności za zorganizowanie miejsc parkingowych dla Członków Klubu.
 15. Klub nie odpowiada za wypadki wynikłe z nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu.
 16. Klub wyposażony jest i monitorowany przy pomocy sieci kamer przemysłowych. W Klubie stosowany jest również system identyfikacji Członków Klubu, co Członek Klubu akceptuje poprzez podpisanie Umowy.
 17. Wewnątrz Klubu obowiązuje zakaz fotografowania i filmowania w celach komercyjnych bez uprzedniej zgody kierownictwa Fitness Club S4 lub osoby upoważnionej.
 18. Umieszczanie reklam oraz przeprowadzanie akcji promocyjnych na zewnątrz i wewnątrz Klubu możliwe jest tylko za zgodą kierownictwa Fitness Club S4 lub osoby upoważnionej po uprzednim uzgodnieniu formy, lokalizacji oraz czasu trwania ekspozycji. Na terenie Klubu obowiązuje całkowity zakaz akwizycji.
 19. Członkowie Klubu naruszający porządek publiczny lub przepisy niniejszego Regulaminu będą usuwane z terenu Klubu (Dz.U. Nr 57 z dn. 06.1997 r. par. 15, pkt 3c) niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy również na drogę postępowania w sprawach o wykroczenia.
 20. Przez podpisanie niniejszego Regulaminu, Członek Klubu potwierdza, że zapoznał się z jego postanowieniami, zrozumiał je, akceptuje warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 21. Klub zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie w następujących przypadkach: – w przypadku zmian w warunkach współpracy z właścicielami lub wynajmującymi lokale, w których prowadzone są Kluby, – w przypadku globalnej zmiany polityki biznesowej Fitness Club S4, – w przypadku zmiany przepisów prawnych mającej wpływ na świadczenie przez Fitness Club S4 usług w Klubach, – w przypadku konieczności zmiany zasad uprawiania sportu lub zasad zachowania w Klubie w celu zapewnienia poprawy warunków uprawniania sportu i bezpieczeństwa Członków Klubu.
 22. O wszelkich zmianach Regulaminu, Członek Klubu zostanie poinformowany w formie pisemnej przez przesłanie treści zmienionego regulaminu listem, pocztą elektroniczną lub doręczenie treści zmienionego Regulaminu Członkowi Klubu w Klubie.
 23. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
 24. Zmiany w danych rejestrowych i adresowych Klubu nie wymagają zmiany Regulaminu.